Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus

Koolituse eesmärk: on anda koolitaja tööks vajalikud teadmised ja oskused, mis on kirjeldatud  Täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tase 6 ja tase 5 kompetentsidena.

Sihtrühm: hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Koolituse sisu: Toetada täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tase 6 ja tase 5 kompetentside omandamist. Õppekava koostamisel on aluseks võetud: kutsestandard, tase 5: B.2.1. Õppeprotsessi ettevalmistamine, B.2.2. Õppeprotsessi läbiviimine, B.2.3. Õppeprotsessi analüüs ja hindamine, B.2.4. Professionaalne enesearendamine, B.2.5. Täiskasvanute koolitaja kutset läbiv kompetents. Kutsestandard, tase 6: B.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine, B.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine, B.2.3 Õppeprotsessi analüüs ja hindamine, B.2.5 Professionaalne enesearendamine, B.2.6 Täiskasvanute koolitaja kutset läbiv kompetents.

Õpiväljundid. Koolituse läbinud õppija:

• Oskab ette valmistada ja läbi viia täiskasvanute koolitust ning seda analüüsida.

• Oskab koostada õppekava, mis vastaks seaduse nõuetele ja täiskasvanud õppija vajadustele.

• Teadvustab ennast enesearengu subjektina ning reflekteerib oma kogemust.

• Oskab kasutada IKT vahendeid õppeprotsessis ning koostada enda professionaalse tegevuse arenguportfooliot.

• Teab erinevaid müügi ja turunduse võimalusi koolitaja töös.

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 130 ak/h, millest 80 ak/h on auditoorne õpe ja 50 ak/h on iseseisev praktiline töö

Koolituse õppekava: Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus

Ühe õppija koolituse maksumus: 1150 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele