Töösuhete õiguslikud alused personalitöötajale

Suur rõõm on kutsuda teid ühele populaarseimale koolitusele meie koolituskalendris. Sellel koolitusel annab pikaaegse töökogemusega ja personalitöö alase kõrgharidusega personalijuht, koolitaja ja andragoog,  Ülle Mugu  tänapäevased  teadmised ja praktilised näited töösuhete õiguslikest alustest. Ülle on teinud kaastööd  Äripäeva kirjastuse Personalitöö käsiraamatutele, koostades dokumendinäidiseid. Neid on võimalik saada ka koolitusel endale näidisteks.  Personalitöö finantsteemalisi õiguslikke aluseid käsitleb tunnustatud koolitaja Annely Mängel.

Koolitusel kasutame tõenduspõhist lähenemist kombineerituna  näidetega igapäevasest praktikast.

Koolituse eesmärk:  Koolituse tulemusena on õppijal ülevaade personalitöötaja töö õiguslikest alustest ja oskused koostada personalitöö  baasdokumente lähtudes õiguslikust regulatsioonist.

Sihtrühm:  Personali- ja bürootöötajad, juhid, väikeettevõtjad ja teised personalitöö õiguslikest alustest huvitatud inimesed

Koolituse sisu:  Tööseadusandlus. Töölepinguseadusest ja isikuandmete kaitse seadusest tulenevad nõuded töösuhetele. Uue töötaja saabumine organisatsiooni – õiguslikud ja psühholoogilised aspektid. Töötervishoiu ja -ohutuse seadusest tulenevad nõuded töösuhetele. Tööks vajalikud registrid. Tervise edenduse tegevuste õiguslikud organisatsioonis. Personalitöö dokumentide praktiline koostamine ja vormistamine.  Personaliarvestus ja maksundus. Töötasu, puhkusetasu ja haigushüvitise arvestus. Finantsarvestus personalitöötajale, tööjõukulude planeerimine. Koolitusel koostavad õppijad ise dokumente ja saavad nendele koolitajapoolset tagasisidet.

Õpiväljundid.   Koolituse läbinud õppija:

1)  Koostab ja analüüsib personalitöö dokumente (5 tk), mis on  vajalikud töösuhete administreerimiseks, arvestades õiguslikke aluseid

2) Tunneb maksunduse nõudeid töösuhetele ja arvestab töötasu ning koostab tööjõukulude prognoosi lähtuvalt seaduse  nõuetest

3) Teab seadusest tulenevaid miinimumnõudeid personalitöö dokumentide haldamiseks.

Koolituse toimumise ajad leiad koolitusekalendrist.

Koolitaja:  Ülle Mugu

Koolitaja: Annely Mängel

 

Koolituse maht: 96 ak/h  millest:  56 ak/h on auditoorne töö   24 ak/h on praktiline töö õppekeskkonnas   16 ak/h iseseisev töö, millele koolitaja annab tagasisidet

Koolituse hind: 720.- + km   Kokku koos käibemaksuga: 878,40 eurot

 

Registreeruge koolitusele: