Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

Koolituse eesmärk: on anda vajalikud teadmised ja oskused tegemaks seaduse nõuetele vastavat personali- ja töökeskkonna alast tööd.

Koolituse läbinud õppija teab töölepinguseaduse ja töötervishoiu ja -ohutuse seaduse olulisemaid põhimõtteid ja nõudeid. Oskab eristada töölepingut teistest töö tegemiseks sõlmitavatest lepingutest ning koostada seaduse nõuetele vastavaid TTO juhendmaterjale.

Sihtrühm: hetkel töötavad ja tulevased personalitöö valdkonna töötajad, alustavad ettevõtjad, ettevõtte juhid.

Koolituse sisu:

 1. Töölepinguseadus – olulisemad põhimõtted
 2. Võlaõiguslikud töötamise vormid ja töölepingu eristamine võlaõiguslikust lepingust
 3. Töökorralduse reeglid
 4. Töölepingu sõlmimine, töötamise registreerimine
 5. Töölepingu lõpetamine ja ülesütlemine.
 6. Töökeskkonna mõiste. Töökeskkonnas esinevad ohud
 7. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
 8. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine
 9. Tööandja ja töötaja vastutus, riiklik järelevalve
 10. Töökeskkonna struktuur ettevõtte tasandil:
  • töökeskkonnaspetsialist
  • töökeskkonnavolinik
  • töökeskkonnanõukogu
 11. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
 12. Töötajate tervisekontroll​
 13. TTO seaduse muudatused (jõustus 01.01.2019)

Lektorid:  Ülle Mugu

Koolituse maht: 16 ak/h

Koolituse õppekava: töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

Ühe õppija koolituse maksumus: 375 eurot + km

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Registreerige koolitusele