Juhtimisarvestuse baaskoolitus  

Koolituse eesmärk: Juhtimisarvestuse rakendamine kui digimuutuste eeldus. Koolituse eesmärk on anda ettevõtete infopõhiseks juhtimiseks vajalikud baasteadmised juhtimisarvestuse olemusest ja mõjust majandustulemustele, valdkondadest ja terminoloogiast, enim kasutatavatest meetoditest ning toetada Raamatupidaja kutsestandardi tase 5 ja Vanemraamatupidaja kutsestandardi tase 6 vastavate kompetentside saavutamist.

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupp on juba töötavad (ja ka tulevased) arvestusala töötajad (raamatupidajad, vanemraamatupidajad, kontrollerid) ning mikro- ja väikeettevõtete juhid, kellel on vaja hinnata ja analüüsida ettevõtte kulusid ja tulusid ning kes vajavad enda töös majanduslikku tagasisidet ettevõtte protsesside kohta, et kasvatada efektiivsust ja tulemuslikkust.

Koolituse sisu:  Juhtimisarvestuse olemus ja mõiste sisu, juhtimisarvestuse valdkondade (kuluarvestus, eelarvestamine, aruandlus) tundmine. Juhtimisarvestuse rakendamise mõju majandustulemustele, süsteemsus ja terviklik protsessijuhtimine, väärtusahel, kaasaegsed kontseptsioonid. Juhtimisarvestuse roll digitaliseerimise protsessis, nõuded organisatsiooni info- ja aruandlussüsteemile. Kuluarvestus: kululiikide, kulukohtade ja kulukandjate ehk kuluobjektide arvestus, otse- ja kaudkulude ning püsi- ja muutuvkulude eristamine, mahupõhised ja mittemahupõhised kulukäiturid, omahinna arvutamine; tegevuspõhine ja tellimuspõhine kuluarvestus. Amortisatsioonikulu arvestus, probleemid ja lahendused. Eelarvesüsteemi olemus ja rakendamise eesmärgid, pikaajaline planeerimine kui strateegilise juhtimise osa. Eelarve protsess, meetodid ja struktuur, koondeelarve ja alameelarved, kohanduv eelarvestamine. Rahakäibe juhtimine ja selle eesmärk. Raha nüüdis- ja tulevikuväärtus, investeeringute eelarvestamine. Tulemuslikkuse mõõtmise vahendid: finantsanalüüsi levinuimad meetodid (terndianalüüs, suhtarvuanalüüs), juhtimisarvestuse analüüsi levinuimad meetodid (KMK analüüs, võtmemõõdikute süsteem). Olulised ja ebaolulised tulud ja kulud ning seos juhtimisotsustega.

Õpiväljundid.   Koolituse läbinud õppija:
* teab juhtimisarvestuse põhialuseid ning kirjeldab ettevõtte juhtimisarvestuse süsteemi loomist ja korraldamist;
* eristab kululiike, kirjeldab kulude liigitamise aluseid, selgitab kulude, tulude ja kasumi vahelisi seoseid;
* kirjeldab eelarvekorraldust, meetodeid ja koostist, koostab erinevate valdkondade eelarveid;
* analüüsib ja tõlgendab majandusinfot ning eelarveid ja sõnastab nende põhjal juhtimisotsuseid; seostab kuluarvestust ja eelarvestamist finantsanalüüsimise ja finantsjuhtimisega.

Koolituse maht on   52 ak/h         millest:

22 ak/h on auditoorne töö

18 ak/h on praktiline töö õppekeskkonnas

12 ak/h iseseisev töö, millele koolitaja annab tagasisidet

Ühe õppija koolituse maksumus  830 eurot + käibemaks. Kokku koos käibemaksuga 996 eurot

Koolitaja: Annely Mängel

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaartKoolituse hind

Registreerige koolitusele

    Koolituse õppekava asub siin: Juhtimisarvestuse baaskoolitus